Skip to main content

การเปลี่ยนโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน

ดูหัวข้อเหล่านี้เพื่อเรียนรู้วิธีถอดและติดตั้งโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน

ข้อควรสนใจ
ก่อนนำโปรเซสเซอร์กลับมาใช้ใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้แผ่นทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์และครีมระบายความร้อนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ Lenovo