Skip to main content

การเปลี่ยนสาย LED แบบติดผนัง (เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมเท่านั้น)

ดูหัวข้อเหล่านี้เพื่อเรียนรู้วิธีถอดหรือติดตั้งสาย LED แบบติดผนัง การเปลี่ยนส่วนประกอบนี้ควรดำเนินการโดยช่างเทคนิคบริการผู้ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น

ข้อควรสนใจ
การถอดและติดตั้งส่วนประกอบนี้ต้องทำโดยช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ