Skip to main content

การเปลี่ยนโมดูลสายฝานิรภัย (เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมเท่านั้น)

งานนี้ต้องดําเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service