Skip to main content

การเปลี่ยนส่วนประกอบตัวยก PCIe และอะแดปเตอร์

ดูหัวข้อเหล่านี้เพื่อเรียนรู้วิธีถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบตัวยก PCIe, อะแดปเตอร์ และตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap