Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP

ดูหัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้วิธีติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP

เกี่ยวกับงานนี้

หมายเหตุ
ก่อนเพิ่มอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP ตัวใหม่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกำหนดค่าอะแดปเตอร์ตัวยก 1 ปัจจุบันคือ x16 หรือ x16/x8 เพื่อให้ช่องเสียบ PCIe 4 และ 5 บนแผงระบบพร้อมใช้งานสำหรับสาย OCP

ขั้นตอน

 1. หากยังไม่ได้ติดตั้งสาย OCP ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:
  1. หากจําเป็น ให้ถอดสกรูที่ยึดแผงครอบ OCP ออก แล้วถอดแผงครอบออก
   รูปที่ 1. การถอดแผงครอบ OCP

   หมายเหตุ
   มีแผงครอบ OCP สองประเภท ตัวหนึ่งจะถูกยึดไว้ด้วยสกรู ในขณะที่อีกตัวไม่ได้ถูกยึด
  2. หากเป็นไปได้ ให้ถอดตัวยก PCIe 1 (ดู ถอดส่วนประกอบและอะแดปเตอร์ตัวยก PCIe)
  3. จัดตำแหน่งปลายแหลมของสามเหลี่ยมสองรูปบนสาย OCP และตัวครอบ OCP จากนั้นยึดสาย OCP ด้วยสกรูสองตัว
   รูปที่ 2. การติดตั้งสาย OCP


  4. เชื่อมต่อสาย OCP เข้ากับแผงระบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่สายเข้ากับคลิปหนีบตามภาพ
   รูปที่ 3. การเดินสายสำหรับอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0

   ตารางที่ 1. การเดินสายอะแดปเตอร์ OCP 3.0
    จากไปยัง
   1อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0ขั้วต่อ PCIe 4
   2ขั้วต่อ PCIe 5
   3ขั้วต่อ OCP
 2. เลื่อนอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP ลงในตัวเครื่อง และขันสกรูยึดให้แน่นเพื่อยึดอะแดปเตอร์
  รูปที่ 4. การติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP

 3. เชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ (ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์)

รับชมขั้นตอนบน YouTube