Skip to main content

ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลช

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชบนอะแดปเตอร์ RAID

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
หมายเหตุ
หัวข้อนี้จะใช้กับอะแดปเตอร์ RAID ที่มากับโมดูลพลังงานแบบแฟลชเท่านั้น
รับชมขั้นตอน
  • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลช
  1. สอดสายไฟผ่านตัวยึดโมดูลพลังงานแบบแฟลช จากนั้นเลื่อนโมดูลพลังงานแบบแฟลชเข้ากับตัวยึด
  2. ต่อสายโมดูลพลังงานแบบแฟลชเข้ากับขั้วต่อบนอะแดปเตอร์ RAID จนกว่าคลิปยึดขั้วต่อจะคลิกเข้าที่
ข้อควรสนใจ
เดินสายโมดูลพลังงานแบบแฟลชไปตามร่องภายในตัวยึดเพื่อป้องกันไม่ให้สายสัมผัสกับคลิปยึดช่องเสียบโมดูลหน่วยความจำ
รูปที่ 1. การติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลช
Flash power module installation
หลังจากดำเนินการเสร็จ
  1. ติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID ในโหนดคอมพิวท์อีกครั้ง ดู ติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID

  2. ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์