Skip to main content

ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

ใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน

ประสิทธิภาพด้านเครือข่าย

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:
 1. แยกเครือข่าย (เช่น ที่จัดเก็บข้อมูล ข้อมูล และการจัดการ) เพื่อระบุเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพลดลง เครื่องมือทดสอบ ping หรือเครื่องมือด้านระบบปฏิบัติการต่างๆ อาทิ โปรแกรมจัดการงาน หรือโปรแกรมจัดการทรัพยากร อาจมีประโยชน์ในการดำเนินขั้นตอนนี้

 2. ตรวจสอบการติดขัดของการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย

 3. อัปเดตไดรเวอร์อุปกรณ์ NIC หรือไดรเวอร์อุปกรณ์ตัวควบคุมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

 4. ใช้เครื่องมือวินิจฉัยการรับส่งข้อมูลที่มีให้บริการโดยผู้ผลิตโมดูล IO

ประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการ

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:
 1. หากคุณเพิ่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับโหนดคอมพิวท์ (อาทิ อัปเดตไดรเวอร์อุปกรณ์ หรือติดตั้งแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์) ให้นำการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ออก

 2. ตรวจหาปัญหาด้านเครือข่ายใดๆ

 3. ตรวจสอบบันทึกระบบปฏิบัติการเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน

 4. ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิสูงและปัญหาด้านพลังงาน เนื่องจากโหนดคอมพิวท์อาจถูกจำกัดเพื่อช่วยด้านระบบระบายความร้อน หากโหนดคอมพิวท์มีการจำกัด ให้ลดการใช้งานบนโหนดคอมพิวท์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

 5. ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปิดใช้งานโมดูลหน่วยความจำ หากมีหน่วยความจำไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน ระบบปฏิบัติการจะทำงานด้วยประสิทธิภาพต่ำ

 6. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีปริมาณการทำงานมากเกินไปสำหรับการกำหนดค่า

ประสิทธิภาพของโปรเซสเซอร์

การกําหนดค่า PSU ที่ไม่รองรับ พลังงาน CPU ถูกจำกัดไว้ที่ 125W
หากข้อความเตือนนี้ปรากฏขึ้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เปลี่ยนชุดแหล่งจ่ายไฟทั้งหมดใน Lenovo Flex System Enterprise Chassis ด้วยชุดแหล่งจ่ายไฟที่ระบุไว้ใน ServerProven Program Lenovo Flex System Enterprise Chassis ล่าสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo หรือดู Lenovo Flex System Enterprise Chassis ServerProven Program