Skip to main content

ปิดโหนดคอมพิวท์

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการปิดโหนดคอมพิวท์

เมื่อคุณปิดโหนดคอมพิวท์ แล้วโหนดคอมพิวท์ จะยังเชื่อมต่อกับระบบพลังงานผ่านตัวเครื่อง Lenovo Flex System Enterprise Chassis โหนดคอมพิวท์สามารถตอบสนองกับคำขอจาก Lenovo XClarity Controller เช่น คำขอจากระยะไกลเพื่อเปิดโหนดคอมพิวท์ หากต้องการตัดไฟฟ้าทั้งหมดออกจากโหนดคอมพิวท์ คุณต้องถอดโหนดคอมพิวท์ ออกจากตัวเครื่อง Lenovo Flex System Enterprise Chassis

ก่อนจะปิดโหนดคอมพิวท์ ให้ปิดใช้งานระบบปฏิบัติการก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดระบบปฏิบัติการ โปรดดูเอกสารเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ

คุณสามารถปิดโหนดคอมพิวท์ ได้ด้วยวิธีต่างๆ ต่อไปนี้:

  • คุณสามารถกดปุ่มเปิด/ปิดบนโหนดคอมพิวท์ การดำเนินการนี้จะเริ่มต้นการปิดระบบปฏิบัติการตามขั้นตอน หากระบบปฏิบัติการรองรับคุณสมบัตินี้
  • หากระบบปฏิบัติการหยุดทำงาน คุณสามารถกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้อย่างน้อย 4 วินาทีเพื่อปิดโหนดคอมพิวท์
    ข้อควรสนใจ
    การกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้มากกว่า 4 วินาทีจะบังคับปิดระบบปฏิบัติการทันที อาจเกิดการสูญเสียข้อมูลได้
  • คุณสามารถปิดโหนดคอมพิวท์ผ่านคำสั่ง power ของ CMM, เว็บอินเทอร์เฟซ CMM และแอปพลิเคชัน Lenovo XClarity Administrator (หากติดตั้ง)