Skip to main content

สายเคเบิล KVM

ใช้ข้อมูลนี้สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ สายเคเบิล KVM

ใช้ สายเคเบิล KVM เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ I/O ภายนอกกับโหนดคอมพิวท์ สายเคเบิล KVM จะเชื่อมต่อผ่านขั้วต่อ KVM (ดู แผงควบคุม ขั้วต่อ และไฟ LED ของโหนดคอมพิวท์) สายเคเบิล KVM มีขั้วต่อสำหรับอุปกรณ์แสดงผล (วิดีโอ) ขั้วต่อ USB 2.0 สองจุดสำหรับคีย์บอร์ดและเมาส์แบบ USB และขั้วต่ออินเตอร์เฟซแบบอนุกรม

ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงขั้วต่อและส่วนประกอบใน สายเคเบิล KVM

รูปที่ 1. ขั้วต่อและส่วนประกอบบนสายเคเบิล KVM
KVM cable
ตารางที่ 1. ขั้วต่อและส่วนประกอบบนสายเคเบิล KVM
1 ขั้วต่ออนุกรม4 ขั้วต่อวิดีโอ (สีฟ้า)
2 สกรูยึด5 พอร์ต USB 2.0 (2)
3 กับขั้วต่อ KVM