Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์การขยาย I/O

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ I/O

ก่อนจะติดตั้งอะแดปเตอร์การขยาย I/O ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 2. หากโหนดคอมพิวท์ติดตั้งอยู่ในตัวเครื่อง ให้ถอดออก (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดโหนดคอมพิวท์)
 3. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ลงบนพื้นผิวแบนราบที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 4. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

ส่วนประกอบนี้สามารถติดตั้งเป็นอุปกรณ์เสริม หรือเป็น CRU ก็ได้ โดยขั้นตอนการติดตั้งจะเหมือนกันทั้งการติดตั้งเป็นอุปกรณ์เสริมและ CRU

ข้อควรสนใจ
เมื่อติดตั้งอะแดปเตอร์ I/O ลงในขั้วต่อการขยาย I/O ชุดใดก็ตาม ให้ตรวจสอบจำนวนภายใน Hexagon และ Pentagon ของขั้วต่อการขยาย I/O (ดูรายละเอียดจากป้ายการบริการที่ด้านบนฝาครอบโหนดคอมพิวท์) นั้นสอดคล้องกับรูปทรงและหมายเลขเฉพาะของช่องใส่โมดูล I/O บนตัวเครื่อง Flex (ดูรายละเอียดจากป้ายช่องใส่ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของหลังตัวเครื่อง) หากค่าความสัมพันธ์นี้ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้การสื่อสารกับตัวเครื่องล้มเหลวได้
รูปที่ 1. จำนวนของช่องใส่โมดูล I/O
Graphic illustrating chassis I/O expansion adapter
ตารางที่ 1. จำนวนของช่องใส่โมดูล I/O
1 ช่องใส่โมดูล I/O 13 ช่องใส่โมดูล I/O 2
2 ช่องใส่โมดูล I/O 34 ช่องใส่โมดูล I/O 4
รูปที่ 2. อะแดปเตอร์การขยาย I/O
Graphic illustrating cmopute node I/O expansion adapter

ในการติดตั้งอะแดปเตอร์การขยาย I/O ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 3. การติดตั้งอะแดปเตอร์การขยาย I/O
Graphic illustrating installing an I/O expansion adapter
ตารางที่ 2. ติดตั้งอะแดปเตอร์การขยาย I/O และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง
1 อะแดปเตอร์การขยาย I/O3 ฝาครอบขยาย
2 คลิปยึด 

 1. ค้นหาตำแหน่งขั้วต่ออะแดปเตอร์การขยาย I/O (ดูคำแนะนำได้ที่ ขั้วต่อของแผงระบบ)
 2. ถอดฝาครอบส่วนขยายออกจากขั้วต่อ หากมี
 3. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีอะแดปเตอร์การขยายไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนตัวเครื่อง Flex System หรือพื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนส่วนประกอบของแร็คที่เดินสายดินอื่นๆ แล้วจึงถอดอะแดปเตอร์การขยายออกจากบรรจุภัณฑ์
 4. เปิดคลิปยึด
 5. จัดแนวขั้วต่อบนอะแดปเตอร์การขยายให้ตรงกับขั้วต่อการขยาย I/O และหมุดปรับแนวบนแผงระบบ จากนั้นกดอะแดปเตอร์ลงในขั้วต่อการขยาย I/O
 6. ใช้แรงดันบริเวณตำแหน่งที่ระบุ เพื่อดันอะแดปเตอร์การขยายเข้ากับขั้วต่อและหมุดปรับแนว
 7. ปิดคลิปยึด
หลังจากติดตั้งอะแดปเตอร์การขยาย I/O แล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์ลงบนโหนดคอมพิวท์ (ดูคำแนะนำได้ที่ ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์)
 2. ติดตั้งโหนดคอมพิวท์ ในตัวเครื่อง (ดูคำแนะนำได้ที่ ติดตั้งโหนดคอมพิวท์ )
 3. ดูเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับไดรเวอร์อุปกรณ์และข้อมูลการกำหนดค่าที่ให้มาพร้อมกับอะแดปเตอร์การขยาย

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube