Skip to main content

ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให้อ่านและปฏิบัติตามข้อมูลความปลอดภัยต่อไปนี้

S014
shock hazard
ข้อควรระวัง
อาจมีระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายอยู่ เฉพาะช่างเทคนิคบริการที่ชำนาญการเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้ถอดฝาครอบที่มีป้ายนี้
S021
shock hazard
ข้อควรระวัง
เมื่อเบลดเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งพลังงานจะมีพลังงานที่เป็นอันตรายอยู่ จึงควรติดตั้งฝาครอบเบลดก่อนที่จะเปลี่ยนเบลดเสมอ
S033
240VA shock hazard
ข้อควรระวัง

มีพลังงานที่เป็นอันตราย แรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดความร้อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย่าง

ก่อนจะติดตั้งฝาครอบ Compute Node ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

  2. หากคุณเปลี่ยนฝาครอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีชุดป้ายการซ่อมบำรุงระบบพร้อมใช้ระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รายการอะไหล่)

ข้อควรสนใจ
คุณไม่สามารถใส่โหนดคอมพิวท์เข้าไปในตัวเครื่องของ Flex System ได้ จนกว่าจะติดตั้งและปิดฝาครอบเรียบร้อยแล้ว ห้ามพยายามแทนที่การป้องกันนี้

ในการติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวเตอร์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์
Graphic illustrating closing the compute node cover

  1. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ
  2. จัดแนวฝาครอบโหนดคอมพิวเตอร์ เพื่อให้แท่งทางด้านในของฝาครอบเลื่อนเข้าไปในช่องของโหนดคอมพิวเตอร์ ได้
    หมายเหตุ
    ก่อนจะปิดฝาครอบโหนดคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นกั้นลมและส่วนประกอบทั้งหมดได้ถูกติดตั้งและวางเข้าที่อย่างถูกต้อง และไม่มีเครื่องมือหรือส่วนประกอบใดๆ หลงเหลืออยู่ภายในโหนดคอมพิวเตอร์ คลิปยึดที่ยึดอะแดปเตอร์การขยาย I/O จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด จึงจะสามารถติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวเตอร์ ได้
  3. จับด้านหน้าของโหนดคอมพิวเตอร์ และเลื่อนฝาครอบโหนดคอมพิวเตอร์ ไปยังตำแหน่งปิดจนกว่าจะคลิกเข้าที่