Skip to main content

ถอดขั้วต่อโครงสร้าง

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดขั้วต่อโครงสร้าง

ก่อนจะถอดขั้วต่อโครงสร้าง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

  2. หากโหนดคอมพิวท์ติดตั้งอยู่ในตัวเครื่อง ให้ถอดออก (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดโหนดคอมพิวท์)
  3. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ลงบนพื้นผิวแบนราบที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
  4. หาสกรูปากเหลี่ยมด้ามยาวขนาด #1 ของ Phillips
  5. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

เมื่อคุณถอดขั้วต่อโครงสร้างออก เฟิร์มแวร์ UEFI จะคงค่าตัวควบคุมอีเทอร์เน็ตเป็นรีเซ็ต และจะแสดงข้อความเตือน หากไม่มีการติดตั้งอะแดปเตอร์การขยาย I/O ในขั้วต่อการขยาย I/O 1 เพื่อมอบการเชื่อมต่อไปยังตัวเครื่อง

ในการถอดขั้วต่อโครงสร้าง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การถอดขั้วต่อโครงสร้าง
Graphic illustrating removing a fabric connector.

  1. ระบุตำแหน่งของขั้วต่อโครงสร้างบนแผงระบบ (ดูคำแนะนำได้ที่ ขั้วต่อของแผงระบบ)
  2. ใช้สกรูปากเหลี่ยมด้ามยาวขนาด #1 คลายสกรูที่ยึดขั้วต่อโครงสร้างไว้ สกรูสี่ตัวอยู่ในรูสี่รูที่ด้านบนของขั้วต่อโครงสร้าง
  3. ยกขั้วต่อโครงสร้างออกจากแผงระบบ และจัดเก็บในพื้นที่ที่ปลอดภัย

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนขั้วต่อโครงสร้าง ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และให้ใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดส่งที่ส่งมอบให้กับคุณ

หากคุณถอดขั้วต่อโครงสร้างออกเพื่อติดตั้งอะแดปเตอร์การขยาย I/O ภายในขั้วต่อการขยาย I/O 3 ให้จัดเก็บขั้วต่อโครงสร้างไว้ในตำแหน่งที่ปลอดภัยเพื่อการใช้งานในอนาคต

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube