Skip to main content

ถอด TCM/TPM (สำหรับประเทศจีนเท่านั้น)

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดอะแดปเตอร์ TCM/TPM

ก่อนถอดอะแดปเตอร์ TCM/TPM ออก ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

  2. หากโหนดคอมพิวท์ติดตั้งอยู่ในตัวเครื่อง ให้ถอดออก (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดโหนดคอมพิวท์)
  3. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ ให้ด้านขวาหันเข้าหาคุณ
  4. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

ข้อควรสนใจ
  • เมื่อถอดอะแดปเตอร์ TCM/TPM ออก ฟังก์ชันทั้งหมดของอะแดปเตอร์ TCM/TPM จะถูกปิดใช้งาน

ในการถอดอะแดปเตอร์ TCM/TPM ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

รูปที่ 1. การถอดอะแดปเตอร์ TCM/TPM
Graphic illustrating the removal of TCM/TPM adapter

  1. ระบุตำแหน่งของขั้วต่ออะแดปเตอร์ TCM/TPM บนแผงระบบ (ดูคำแนะนำได้ที่ ขั้วต่อของแผงระบบ)
  2. หากมีความจำเป็นเนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่ คุณสามารถถอดอะแดปเตอร์การขยาย I/O 3 และ 4 ออกเพื่อเข้าถึงขั้วต่ออะแดปเตอร์ TCM/TPM (ดูคำแนะนำได้ที่ ขั้วต่อของแผงระบบ และ ถอดอะแดปเตอร์การขยาย I/O)
  3. จับที่ขอบของอะแดปเตอร์ TCM/TPM อย่างระมัดระวัง จากนั้นค่อยๆ กดสลัก และยกสลักขึ้นจากแผงระบบ

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนอะแดปเตอร์ TCM/TPM ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุในการห่อบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดส่งที่ให้มา

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube