Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์ TCM/TPM (สำหรับประเทศจีนเท่านั้น)

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ TCM/TPM

ก่อนถอดอะแดปเตอร์ TCM/TPM ออก ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 2. หากโหนดคอมพิวท์ติดตั้งอยู่ในตัวเครื่อง ให้ถอดออก (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดโหนดคอมพิวท์)
 3. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ ให้ด้านขวาหันเข้าหาคุณ
 4. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ TCM/TPM ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

รูปที่ 1. การติดตั้งอะแดปเตอร์ TCM/TPM
Graphic illustrating the installation of TCM/TPM adapter

 1. ถอดแผ่นกั้นลม (ดูคำแนะนำที่ ถอดแผ่นกั้นอากาศ)
 2. ระบุตำแหน่งของขั้วต่ออะแดปเตอร์ TCM/TPM บนแผงระบบ (ดูคำแนะนำได้ที่ ขั้วต่อของแผงระบบ)
 3. หากมีการติดตั้งอะแดปเตอร์การขยาย I/O ภายในขั้วต่อการขยาย I/O 3 (ดูตำแหน่งขั้วต่อได้ที่ ขั้วต่อของแผงระบบ) คุณจะต้องถอดอะแดปเตอร์ออกก่อน (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดอะแดปเตอร์การขยาย I/O) เนื่องจากอะแดปเตอร์จะขัดขวางการเข้าถึงขั้วต่ออะแดปเตอร์ TCM/TPM
 4. นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีอะแดปเตอร์ TCM/TPM ไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนตัวเครื่อง Flex System หรือพื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนส่วนประกอบของแร็คที่เดินสายดินอื่นๆ แล้วจึงถอดอะแดปเตอร์ TCM/TPM ออกจากบรรจุภัณฑ์
 5. จับที่ขอบของอะแดปเตอร์ TCM/TPM อย่างระมัดระวัง แล้วใส่เข้ากับขั้วต่ออะแดปเตอร์ TCM/TPM บนแผงระบบ
หลังจากที่คุณติดตั้งอะแดปเตอร์ TCM/TPM แล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์ (ดูคำแนะนำได้ที่ ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์)
 2. ติดตั้งโหนดคอมพิวท์ในตัวเครื่อง Flex System (ดูคำแนะนำได้ที่ ติดตั้งโหนดคอมพิวท์)

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube