Skip to main content

ถอดช่องใส่โมดูลพลังงานแบบแฟลช

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชซึ่งติดตั้งอยู่บนอะแดปเตอร์ RAID

หมายเหตุ
หัวข้อนี้จะใช้กับอะแดปเตอร์ RAID ที่มากับโมดูลพลังงานแบบแฟลชเท่านั้น
ก่อนจะถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลช ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ ความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 2. หากโหนดคอมพิวเตอร์ ติดตั้งอยู่ในตัวเครื่อง ให้ถอดออก (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดโหนดคอมพิวท์)
 3. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ
 4. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวเตอร์ (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

ในการถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลช ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนได้ที่:

 1. ถอดอะแดปเตอร์ RAID (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดอะแดปเตอร์ RAID)
 2. ค่อยๆ หมุนอะแดปเตอร์ RAID กลับโดยใช้มือของคุณ เพื่อเข้าถึงส่วนด้านล่าง กดที่ด้านหลังของโมดูลพลังงานแบบแฟลช จากนั้นเลื่อนโมดูลพลังงานแบบแฟลชออกจากตัวยึดโมดูลบนอะแดปเตอร์ RAID
  รูปที่ 1. การถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลช
  ภาพประกอบแสดงการถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลช
 3. ถอดสายโมดูลพลังงานแบบแฟลชออกจากอะแดปเตอร์ RAID
  รูปที่ 2. การถอดสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลช
  ภาพประกอบแสดงการถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลช
  ข้อควรสนใจ
  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับสายโมดูลพลังงานแบบแฟลชหรือขั้วต่อ คุณจำเป็นต้องเลื่อนโมดูลพลังงานแบบแฟลชออกก่อนเป็นลำดับแรก ขั้นตอนนี้ช่วยเพิ่มพื้นที่ เพื่อให้นิ้วของคุณสามารถจับสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชได้ดียิ่งขึ้นขณะถอดออกจากขั้วต่อ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนโมดูลพลังงานแบบแฟลช ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง หรือให้กำจัดโมดูลพลังงานแบบแฟลชตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น