Skip to main content

FQXPMCL0005I : เริ่มต้นติดตั้งระบบปฏิบัติการ

เริ่มต้นติดตั้งระบบปฏิบัติการ

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ