Skip to main content

FQXPMER0007I : โหลดการตั้งค่า BMC เริ่มต้นจากโรงงานสำเร็จแล้ว

โหลดการตั้งค่า BMC เริ่มต้นจากโรงงานสำเร็จแล้ว

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ