Skip to main content

FQXPMOS0009K : โหมดบูตระบบปัจจุบันคือ Legacy การติดตั้งระบบปฏิบัติการของ LXPM รองรับเฉพาะโหมด UEFI เท่านั้น

โหมดบูตระบบปัจจุบันคือแบบดั้งเดิม การติดตั้งระบบปฏิบัติการของ LXPM รองรับเฉพาะโหมด UEFI เท่านั้น

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. เปลี่ยนโหมดบูตเป็นโหมด UEFI
  2. ลองปรับใช้ OS ใหม่