Skip to main content

FQXPMUP0001K : การกำหนดค่าของระบบไม่ตรงกับข้อกำหนดเบื้องต้น

การกำหนดค่าของระบบไม่ตรงกับข้อกำหนดเบื้องต้น

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. ปฏิบัติตามพร้อมท์ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์และลองอัปเดตใหม่อีกครั้ง
  2. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค