Skip to main content

การเดินสายไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้วสี่ตัว

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap รุ่น 3.5 นิ้ว สี่ตัว

หมายเหตุ
  • การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

  • เมื่อเดินสาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเดินสายทั้งหมดอย่างเหมาะสมผ่านช่องร้อยสายและคลิปยึดสาย

ไดรฟ์ SATA/SAS สี่ตัว (RAID ซอฟต์แวร์)

รูปที่ 1. ไดรฟ์ SATA/SAS สี่ตัว (RAID ซอฟต์แวร์)
Four SATA/SAS drives (Software RAID)
จากไปยัง
1 แบ็คเพลน: ขั้วต่อไฟฟ้าแผงระบบ: ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน
2 แบ็คเพลน: ขั้วต่อสัญญาณ SATAแผงระบบ: ขั้วต่อ SATA 0-3

ไดรฟ์ SATA/SAS สี่ตัว (RAID/HBA ฮาร์ดแวร์)

รูปที่ 2. ไดรฟ์ SATA/SAS สี่ตัว (RAID/HBA ฮาร์ดแวร์)
Four SATA/SAS drives (Hardware RAID/HBA)
จากไปยัง
1 แบ็คเพลน: ขั้วต่อไฟฟ้าแผงระบบ: ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน
2 แบ็คเพลน: ขั้วต่อสัญญาณ SATA
  • 8i G4: C0

  • 8i G3: C0