Skip to main content

การเดินสายไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้วสี่ตัว

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์แบบ Simple-swap รุ่น 3.5 นิ้ว สี่ตัว

หมายเหตุ
  • การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

  • เมื่อเดินสาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเดินสายทั้งหมดอย่างเหมาะสมผ่านช่องร้อยสายและคลิปยึดสาย

ไดรฟ์ SATA สี่ตัว (RAID ซอฟต์แวร์)

รูปที่ 1. ไดรฟ์ SATA สี่ตัว (RAID ซอฟต์แวร์)
Four SATA drives (Software RAID)
จากไปยัง
1 แบ็คเพลท: สายไฟฟ้าแผงระบบ: ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน
2 แบ็คเพลท: สาย SATAแผงระบบ: ขั้วต่อ SATA 0-3

ไดรฟ์ SATA สามตัว และไดรฟ์ NVMe หนึ่งตัว (RAID ซอฟต์แวร์)

รูปที่ 2. ไดรฟ์ SATA สามตัว และไดรฟ์ NVMe หนึ่งตัว (RAID ซอฟต์แวร์)
Three SATA drives and one NVMe drive (Software RAID)
จากไปยัง
1 แบ็คเพลท: สายไฟฟ้าแผงระบบ: ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน
2 แบ็คเพลท: สาย SATAแผงระบบ: ขั้วต่อ SATA 0-3
3 แบ็คเพลท: สาย NVMeแผงระบบ: ขั้วต่อ MCIO x4 สำหรับ NVMe

ไดรฟ์ SATA/RAID สี่ตัว (RAID/HBA ฮาร์ดแวร์)

รูปที่ 3. ไดรฟ์ SATA/RAID สี่ตัว (RAID/HBA ฮาร์ดแวร์)
Four SATA drives (Hardware RAID/HBA)
จากไปยัง
1 แบ็คเพลท: สายไฟฟ้าแผงระบบ: ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน
2 แบ็คเพลท: สาย SATA
  • 8i G4: C0

  • 8i G3: C0