Skip to main content

การเดินสายไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้วแปดตัว

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap รุ่น 2.5 นิ้ว แปดตัว

หมายเหตุ
  • การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

  • เมื่อเดินสาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเดินสายทั้งหมดอย่างเหมาะสมผ่านช่องร้อยสายและคลิปยึดสาย

ไดรฟ์ SATA/SAS แปดตัว (RAID ซอฟต์แวร์)

หมายเหตุ
เมื่อติดตั้งอะแดปเตอร์ M.2 แล้ว จะไม่รองรับไดรฟ์ SATA/SAS แปดตัวที่กำหนดค่าด้วยซอฟต์แวร์ RAID
รูปที่ 1. ไดรฟ์ SATA/SAS แปดตัว (RAID ซอฟต์แวร์)
Eight SATA/SAS drives (Software RAID)
จากไปยัง
1 แบ็คเพลน: ขั้วต่อไฟฟ้าแผงระบบ: ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน
2 แบ็คเพลน: ขั้วต่อสัญญาณ SATA 1แผงระบบ: ขั้วต่อ SATA 0-3
3 แบ็คเพลน: ขั้วต่อสัญญาณ SATA 2 (สัญญาณ)แผงระบบ: ขั้วต่อ SATA 4/5/6/7
4 แบ็คเพลน: ขั้วต่อสัญญาณ SATA 2 (SGPIO)แผงระบบ: ขั้วต่อ SGPIO1

ไดรฟ์ SATA/SAS แปดตัว (RAID/HBA ฮาร์ดแวร์)

รูปที่ 2. ไดรฟ์ SATA/SAS แปดตัว (RAID/HBA ฮาร์ดแวร์)
Eight SATA/SAS drives (Hardware RAID/HBA)
จากไปยัง
1 แบ็คเพลน: ขั้วต่อไฟฟ้าแผงระบบ: ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน
2 แบ็คเพลน: ขั้วต่อสัญญาณ SATA 1
  • 8i G4: C0

  • 8i G3: C0

3 แบ็คเพลน: ขั้วต่อสัญญาณ SATA 2
  • 8i G4: C0

  • 8i G3: C1