Skip to main content

การเดินสายไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้วสิบตัว

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายไดรฟ์แบบ Hot-swap รุ่น 2.5 นิ้ว สิบตัว

หมายเหตุ
  • การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

  • เมื่อเดินสาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเดินสายทั้งหมดอย่างเหมาะสมผ่านช่องร้อยสายและคลิปยึดสาย

ไดรฟ์ SATA/SAS สิบตัวที่มี 16i หนึ่งตัว (RAID/HBA ฮาร์ดแวร์)

รูปที่ 1. ไดรฟ์ SATA/SAS สิบตัวที่มี 16i หนึ่งตัว (RAID/HBA ฮาร์ดแวร์)
Ten SATA/SAS drives with one 16i (Hardware RAID/HBA)
จากไปยัง
1 แบ็คเพลน: ขั้วต่อไฟฟ้าแผงระบบ: ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน
2 แบ็คเพลน: ขั้วต่อสัญญาณ SATA 116i: C0
3 แบ็คเพลน: ขั้วต่อสัญญาณ SATA 216i: C1
4 แบ็คเพลน: ขั้วต่อสัญญาณ SATA 316i: C2

ไดรฟ์ SATA/SAS สิบตัวที่มี 8i สองตัว (RAID/HBA ฮาร์ดแวร์)

รูปที่ 2. ไดรฟ์ SATA/SAS สิบตัวที่มี 8i สองตัว (RAID/HBA ฮาร์ดแวร์)
Ten SATA/SAS drives with two 8i (Hardware RAID/HBA)
จากไปยัง
1 แบ็คเพลน: ขั้วต่อไฟฟ้าแผงระบบ: ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน
2 แบ็คเพลน: ขั้วต่อสัญญาณ SATA 18i: C0
3 แบ็คเพลน: ขั้วต่อสัญญาณ SATA 28i: C1
4 แบ็คเพลน: ขั้วต่อสัญญาณ SATA 38i: C0