Skip to main content

แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจกับการเดินสายแบ็คเพลน AnyBay สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว

ในการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 7 มม. ให้ดูที่ แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้วหรือ 3.5 นิ้ว ให้ดูที่ การเดินสายไฟสำหรับแบ็คเพลน

ในการเชื่อมต่อสายไดรฟ์ M.2 โปรดดู แบ็คเพลนไดรฟ์ M.2

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์ด้านหน้ามาตรฐานขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

ตารางต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์การแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่อแผงโปรเซสเซอร์สำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ด

ตารางที่ 1. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวและแผงโปรเซสเซอร์สำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ด
การเดินสาย SAS/SATAการเดินสาย NVMe
ขั้วต่อ SAS/SATAจากไปยังขั้วต่อ NVMeจากไปยัง
1 SASBP ด้านหน้าSATA 01 2–3, 0–1BP ด้านหน้าPCIe 1, PCIe 2
ตารางที่ 2. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัว พร้อมแบ็คเพลน NVMe ด้านหลังหนึ่งตัว และแผงโปรเซสเซอร์สำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ด
ขั้วต่อจากไปยังการเดินสาย NVMe
1 SASBP ด้านหน้าSATA 0ขั้วต่อ NVMeจากไปยัง
2 NVMeBP ด้านหลังPCIe 61 2–3, 0–1BP ด้านหน้าPCIe 1, PCIe 2
ตารางที่ 3. การเดินสายสำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ดของช่องใส่ไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว พร้อมไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว
การเดินสาย SAS/SATAการเดินสาย NVMe
1 SASBP ด้านหน้าSATA 0ขั้วต่อ NVMeจากไปยัง
2 SASBP ด้านหลังSATA 21 2–3, 0–1BP ด้านหน้าPCIe 1, PCIe 2

การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ของการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่อแผงโปรเซสเซอร์/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ 8i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตารางที่ 4. การแมประหว่างแบ็คเพลนและแผงโปรเซสเซอร์/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID
การเดินสาย SAS/SATAการเดินสาย NVMe
ขั้วต่อ SAS/SATAจากไปยังขั้วต่อ NVMeจากไปยัง
1 SASBP ด้านหน้าC01 2–3, 0–1BP ด้านหน้าPCIe 1, PCIe 2
หมายเหตุ
อะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID Gen 3 และ Gen 4 แตกต่างกันเล็กน้อยที่ขั้วต่อ แต่มีวิธีการเดินสายเหมือนกัน
ตารางที่ 5. การแมประหว่างแบ็คเพลนและแผงโปรเซสเซอร์/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID และไดรฟ์ NVMe ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว
ขั้วต่อจากไปยังการเดินสาย NVMe
1 SASBP ด้านหน้าC0ขั้วต่อ NVMeจากไปยัง
2 NVMeBP ด้านหลังPCIe 61 2–3, 0–1BP ด้านหน้าPCIe 1, PCIe 2
ตารางที่ 6. การแมประหว่างแบ็คเพลนและแผงโปรเซสเซอร์/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 3) และไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว
ขั้วต่อจากไปยังการเดินสาย NVMe
1 SASBP ด้านหน้าC0ขั้วต่อ NVMeจากไปยัง
2 SASBP ด้านหลังC11 2–3, 0–1BP ด้านหน้าPCIe 1, PCIe 2
ตารางที่ 7. การแมประหว่างแบ็คเพลนและแผงโปรเซสเซอร์/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 4) และไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว
การเดินสาย SAS/SATAการเดินสาย NVMe
ขั้วต่อ SAS/SATAจากไปยังขั้วต่อ NVMeจากไปยัง
1 SASBP ด้านหน้าและด้านหลังC01 2–3, 0–1BP ด้านหน้าPCIe 1, PCIe 2