Skip to main content

แบ็คเพลน SAS/SATA 4 x 3.5 นิ้ว (โปรเซสเซอร์หนึ่งตัว)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจกับการเดินสายแบ็คเพลน SAS/SATA สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว

ในการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 7 มม. ให้ดูที่ แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้วหรือ 3.5 นิ้ว ให้ดูที่ การเดินสายไฟสำหรับแบ็คเพลน

ในการเชื่อมต่อสายไดรฟ์ M.2 โปรดดู แบ็คเพลนไดรฟ์ M.2

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบ็คเพลน SAS/SATA สำหรับไดรฟ์ด้านหน้ามาตรฐานขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว โปรดดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ โดยอ้างอิงจากการกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

ตารางต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์การแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่อแผงโปรเซสเซอร์สำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ด

ภาพต่อไปนี้จะแสดงการเดินสายสำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ดของช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 1. การเดินสายสำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ดของช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว
Cable routing for onboard configuration of 4 x 3.5-inch front SAS/SATA drive bays

ตารางที่ 1. การแมประหว่างแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหน้าหนึ่งตัวและแผงโปรเซสเซอร์สำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ด
แบ็คเพลนจากไปยัง
1 BP ด้านหน้า (SAS)SASSATA 0
รูปที่ 2. การเดินสายสำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ดของช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว พร้อมไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว
Cable routing for onboard configuration of 4 x 3.5-inch front SAS/SATA drives with 2 x 2.5–inch rear SAS/SATA drives

ตารางที่ 2. การแมประหว่างแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหน้าหนึ่งตัว พร้อมแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหลังหนึ่งตัว และแผงโปรเซสเซอร์สำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ด
แบ็คเพลนจากไปยัง
1 BP ด้านหน้า (SAS)SAS (ด้านหน้า)SATA 0
2 BP ด้านหลัง (SAS)SAS (ด้านหลัง)SATA 2

การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ของการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่อแผงโปรเซสเซอร์/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ 8i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

ภาพต่อไปนี้จะแสดงการเดินสายสำหรับการกําหนดค่าช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว พร้อมอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 3. การเดินสายสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว พร้อมอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID
Cable routing for 4 x 3.5-inch front SAS/SATA drive bays with an 8i SFF RAID adapter

ตารางที่ 3. การแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่อแผงโปรเซสเซอร์/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID
แบ็คเพลนจากไปยัง
1 BP ด้านหน้า (SAS)SASC0
หมายเหตุ
  • อะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID Gen 3 และ Gen 4 แตกต่างกันเล็กน้อยที่ขั้วต่อ แต่มีวิธีการเดินสายเหมือนกัน

  • ในการเชื่อมต่อสายสำหรับโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่อแผงโปรเซสเซอร์/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ 8i SFF HBA/RAID (Gen 3)

รูปที่ 4. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว พร้อมอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 3) และไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว
Cable routing for 4 x 3.5-inch front SAS/SATA drive bays with an 8i SFF RAID adapter (Gen 3) and rear 2 x 2.5–inch SAS/SATA drives

ตารางที่ 4. การแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่อแผงโปรเซสเซอร์/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID
แบ็คเพลนจากไปยัง
1 BP ด้านหน้า (SAS)SASC0
2 BP ด้านหลัง (SAS)SAS (ด้านหลัง)C1

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่อแผงโปรเซสเซอร์/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ 8i SFF HBA/RAID (Gen 4)

รูปที่ 5. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัวพร้อม อะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 4) และไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว
Cable routing for 4 x 3.5-inch front SAS/SATA drive bays with an 8i SFF RAID adapter (Gen 4) and rear 2 x 2.5–inch SAS/SATA drives

ตารางที่ 5. การแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่อแผงโปรเซสเซอร์/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID
แบ็คเพลนจากไปยัง
1 BP ด้านหน้าและด้านหลัง (SAS)SASC0