Skip to main content

AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (ระบายความร้อนด้วยน้ำ)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายสำหรับไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้าสิบตัว เพื่อกําหนดค่าการระบายความร้อนด้วยน้ำ โดยมีแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้า (Gen 4 หรือ Gen 5) ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด

ในการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 7 มม. ให้ดูที่ แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้วหรือ 3.5 นิ้ว ให้ดูที่ การเดินสายไฟสำหรับแบ็คเพลน

การเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด พร้อมแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (Gen 5)

ส่วนนี้จะแสดงข้อมูลการเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด ที่มีแบ็คเพลนด้านหน้า AnyBay Gen 5 ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด ติดตั้งอยู่

การเดินสายสำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ด (แบ็คเพลน Gen 5)

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่อแผงโปรเซสเซอร์สำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ด

ภาพต่อไปนี้จะแสดงการเดินสายสำหรับการกําหนดค่าของช่องใส่ไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้า 10 ชุด การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 1. การเดินสายสำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ดของไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้า ขนาด 10 ชุด (แบ็คเพลน Gen 5)

ตารางที่ 1. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวและแผงโปรเซสเซอร์สำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ด
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 0–31 SATA 0
BP ด้านหน้า (NVMe)2 NVMe 0–12 PCIe 5
BP ด้านหน้า (พลังงาน)3 พลังงานและ Sideband3 พอร์ตไฟฟ้าสำหรับ BP ด้านหน้า
BP ด้านหน้า (SAS)4 SAS 4–7, 8–94 SATA 1, 2
BP ด้านหน้า (NVMe)5 NVMe 2–35 PCIe 6
6 NVMe 4–56 PCIe 3
7 NVMe 6–7, 8–97 PCIe 2, 1

การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID (แบ็คเพลน Gen 5)

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4) หนึ่งตัว

รูปที่ 2. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้า 10 ชุด ที่มีอะแดปเตอร์ 16i SFF RAID (Gen 4)

ตารางที่ 2. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID Gen 4
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 0–3, 4–71 C0
BP ด้านหน้า (NVMe)2 NVMe 0–12 PCIe 5
BP ด้านหน้า (พลังงาน)3 พลังงานและ Sideband3 พอร์ตไฟฟ้าสำหรับ BP ด้านหน้า
BP ด้านหน้า (SAS)4 SAS 8–94 C1
BP ด้านหน้า (NVMe)5 NVMe 2–35 PCIe 6
6 NVMe 4–56 PCIe 3
7 NVMe 6–7, 8–97 PCIe 2, 1
รูปที่ 3. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ AnyBay 10 ตัว พร้อมอะแดปเตอร์ SFF RAID 16i (Gen 3)

ตารางที่ 3. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 0–3, 4–71 C0, C1
BP ด้านหน้า (NVMe)2 NVMe 0–12 PCIe 5
BP ด้านหน้า (พลังงาน)3 พลังงานและ Sideband3 พอร์ตไฟฟ้าสำหรับ BP ด้านหน้า
BP ด้านหน้า (SAS)4 SAS 8–94 C2
BP ด้านหน้า (NVMe)5 NVMe 2–35 PCIe 6
6 NVMe 4–56 PCIe 3
7 NVMe 6–7, 8–97 PCIe 2, 1

การเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด พร้อมแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (Gen 4)

ส่วนนี้จะแสดงข้อมูลการเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด ที่มีแบ็คเพลนด้านหน้า AnyBay Gen 4 ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด ติดตั้งอยู่

การเดินสายสำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ด (แบ็คเพลน Gen 4)

ภาพต่อไปนี้จะแสดงการเดินสายสำหรับการกําหนดค่าของช่องใส่ไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้า 10 ชุด การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 4. การเดินสายสำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ดของไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้า ขนาด 10 ชุด (แบ็คเพลน Gen 4)

ตารางที่ 4. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวและแผงโปรเซสเซอร์สำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ด
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 01 SATA 0
BP ด้านหน้า (NVMe)2 NVMe 0–12 PCIe 5
3 NVMe 2–33 PCIe 3
4 NVMe 4–54 PCIe 4
BP ด้านหน้า (SAS)5 SAS 1, 25 SATA 1, 2
BP ด้านหน้า (NVMe)6 NVMe 6–76 PCIe 2
7 NVMe 8–97 PCIe 1

การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID (แบ็คเพลน Gen 4)

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4) หนึ่งตัว

รูปที่ 5. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้า 10 ชุด ที่มีอะแดปเตอร์ 16i SFF RAID (Gen 4)

ตารางที่ 5. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID Gen 4
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 0, 11 C0
BP ด้านหน้า (NVMe)2 NVMe 0–12 PCIe 5
3 NVMe 2–33 PCIe 3
4 NVMe 4–54 PCIe 4
5 NVMe 6–75 PCIe 2
6 NVMe 8–96 PCIe 1
BP ด้านหน้า (SAS)7 SAS 27 C1
รูปที่ 6. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ AnyBay 10 ตัว พร้อมอะแดปเตอร์ SFF RAID 16i (Gen 3)

ตารางที่ 6. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 0, 11 C0, C1
BP ด้านหน้า (NVMe)2 NVMe 0–12 PCIe 5
3 NVMe 2–33 PCIe 3
4 NVMe 4–54 PCIe 4
5 NVMe 6–75 PCIe 2
6 NVMe 8–96 PCIe 1
BP ด้านหน้า (SAS)7 SAS 27 C2