Skip to main content

NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (การระบายความร้อนด้วยของเหลว)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายสำหรับไดรฟ์ NVMe ด้านหน้าสิบตัว เพื่อกําหนดค่าการระบายความร้อนด้วยของเหลว โดยมีแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง

ในการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 7 มม. ให้ดูที่ แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้วหรือ 3.5 นิ้ว ให้ดูที่ การเดินสายไฟสำหรับแบ็คเพลน

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้แสดงการเดินสายระหว่างแบ็คเพลนกับแผงโปรเซสเซอร์เพื่อการกําหนดค่าออนบอร์ด

รูปที่ 1. การเดินสายบนแผงของไดรฟ์ NVMe 10 ตัว สำหรับการระบายความร้อนด้วยของเหลว

ตารางที่ 1. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวและแผงโปรเซสเซอร์สำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ด
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)1 NVMe 0–11 PCIe 5
2 NVMe 2–32 PCIe 3
3 NVMe 4–53 PCIe 4
4 NVMe 6–74 PCIe 2
5 NVMe 8–95 PCIe 1