Skip to main content

ข้อมูลจำเพาะด้านสภาพแวดล้อม

สรุปข้อมูลจำเพาะด้านสภาพแวดล้อมของเซิร์ฟเวอร์ คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งานหรือข้อมูลจำเพาะบางอย่างอาจใช้ไม่ได้กับระบบของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

การปล่อยเสียงรบกวน

การปล่อยเสียงรบกวน

เซิร์ฟเวอร์มีการประกาศเกี่ยวกับการปล่อยเสียงรบกวนดังต่อไปนี้:

ตารางที่ 1. ประกาศเกี่ยวกับการปล่อยเสียงรบกวน
สถานการณ์การกำหนดค่าที่ใช้ระดับพลังเสียง (LWAd)ระดับความดันเสียง (LpAm):
ไม่มีการใช้งานการทำงานไม่มีการใช้งานการทำงาน
ขั้นต่ำ

โปรเซสเซอร์ 150 W 2 ตัว

RDIMM ขนาด 64 GB จำนวนสามสิบสองตัว

ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ SAS แปดตัว

อะแดปเตอร์ CFF 16i RAID 440

อะแดปเตอร์ OCP 2 พอร์ต Intel X710-T2L 10GBASE-T

ชุดแหล่งจ่ายไฟ 750 วัตต์ สองชุด

5.8 เบล6.4 เบล45 dBA50 dBA
ปกติ

โปรเซสเซอร์ 205 W 2 ตัว

RDIMM ขนาด 64 GB จำนวนสามสิบสองตัว

ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ SAS สิบตัว

อะแดปเตอร์ SFF 16i RAID 940

อะแดปเตอร์ OCP 2 พอร์ต Intel X710-T2L 10GBASE-T

ชุดแหล่งจ่ายไฟ 1,100 วัตต์ สองชุด

6.7 เบล7.7 เบล54 dBA61 dBA
เน้นพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

โปรเซสเซอร์ 165 W 2 ตัว

RDIMM ขนาด 64 GB จำนวนสามสิบสองตัว

ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 12 SAS

อะแดปเตอร์ SFF 16i RAID 940

อะแดปเตอร์ OCP 2 พอร์ต Intel X710-T2L 10GBASE-T

ชุดแหล่งจ่ายไฟ 750 วัตต์ สองชุด

7.5 เบล7.6 เบล60 dBA61 dBA
เน้น GPU

โปรเซสเซอร์ 205 W 2 ตัว

RDIMM ขนาด 64 GB จำนวนสามสิบสองตัว

ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ SAS สิบตัว

อะแดปเตอร์ SFF 16i RAID 940

อะแดปเตอร์ OCP 2 พอร์ต Intel X710-T2L 10GBASE-T

ชุดแหล่งจ่ายไฟ 1,100 วัตต์ สองชุด

6.7 เบล8.3 เบล53 dBA68 dBA
หมายเหตุ
 • ระดับพลังเสียงเหล่านี้วัดในสภาพแวดล้อมระบบเสียงที่มีการควบคุมตามขั้นตอนที่ระบุไว้โดย ISO 7779 และได้รับการรายงานตามมาตรฐาน ISO 9296

 • ระดับเสียงรบกวนที่ระบุอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกําหนดค่า/เงื่อนไข เช่น NIC พลังงานสูง โปรเซสเซอร์และ GPU พลังงานสูง เช่น อะแดปเตอร์ PCIe ของ ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR/200GbE QSFP56 1 พอร์ต/2 พอร์ต, อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP ของ ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T 4 พอร์ต

 • กฎข้อบังคับของภาครัฐ (เช่น กฎข้อบังคับที่กำหนดโดย OSHA หรือข้อบังคับของประชาคมยุโรป) อาจครอบคลุมการได้รับระดับเสียงรบกวนในสถานที่ทำงาน และอาจมีผลบังคับใช้กับคุณและการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ระดับความดันเสียงจริงที่วัดในการติดตั้งของคุณจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึงจำนวนแร็คในการติดตั้ง ขนาด วัสดุ และการปรับแต่งห้อง รวมถึงระดับเสียงรบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆ อุณหภูมิแวดล้อมของห้อง และตำแหน่งของพนักงานที่สัมพันธ์กับอุปกรณ์ นอกจากนี้ การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของภาครัฐดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับปัจจัยเพิ่มเติมหลายประการ รวมถึงระยะเวลาการสัมผัสและการสวมอุปกรณ์ป้องกันเสียงของพนักงาน Lenovo ขอแนะนำให้คุณปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านนี้เพื่อระบุว่าคุณต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ใช้บังคับหรือไม่

การจัดการอุณหภูมิโดยรอบ

การจัดการอุณหภูมิโดยรอบ
เซิร์ฟเวอร์รองรับในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้:
 • อุณหภูมิห้อง:

  • การทำงาน:
   • ASHRAE class H1: 5–25°C (41–77°F); เมื่อระดับความสูงเกิน 900 เมตร (2,953 ฟุต) ค่าอุณหภูมิสูงสุดโดยรอบลดลง 1°C (1.8°F) ต่อทุกระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น 500 เมตร (1,640 ฟุต)

   • ASHRAE class A2: 10–35°C (50–95°F); เมื่อระดับความสูงเกิน 900 เมตร (2,953 ฟุต) ค่าอุณหภูมิสูงสุดโดยรอบลดลง 1°C (1.8°F) ต่อทุกระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น 300 เมตร (984 ฟุต)

   • ASHRAE class A3: 5–40°C (41–104°F); เมื่อระดับความสูงเกิน 900 เมตร (2,953 ฟุต) ค่าอุณหภูมิสูงสุดโดยรอบลดลง 1°C (1.8°F) ต่อทุกระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น 175 เมตร (574 ฟุต)

   • ASHRAE class A4: 5–45°C (41–113°F); เมื่อระดับความสูงเกิน 900 เมตร (2,953 ฟุต) ค่าอุณหภูมิสูงสุดโดยรอบลดลง 1°C (1.8°F) ต่อทุกระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น 125 เมตร (410 ฟุต)

  • เซิร์ฟเวอร์ปิด: 5–45°C (41–113°F)

  • การจัดส่งหรือจัดเก็บ: -40–60°C (-40–140°F)

 • ระดับความสูงสูงสุด: 3,050 เมตร (10,000 ฟุต)

 • ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่กลั่นตัว):
  • การทำงาน:
   • ASHRAE Class H1: 8%–80%; จุดน้ำค้างสูงสุด: 17°C (62.6°F)

   • ASHRAE Class A2: 8%–80%; จุดน้ำค้างสูงสุด: 21°C (70°F)

   • ASHRAE Class A3: 8%–85%, จุดน้ำค้างสูงสุด: 24°C (75°F)

   • ASHRAE Class A4: 8%–90%, จุดน้ำค้างสูงสุด: 24°C (75°F)

  • การจัดส่งหรือเก็บรักษา: 8%–90%

 • การปนเปื้อนของอนุภาค

  ข้อควรสนใจ
  อนุภาคที่ลอยในอากาศและกลุ่มก๊าซที่มีความไวในการทำปฏิกิริยาเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกันกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น ความชื้นหรืออุณหภูมิ อาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้เซิร์ฟเวอร์เกิดความเสี่ยง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขีดจำกัดสำหรับอนุภาคและก๊าซ โปรดดู การปนเปื้อนของอนุภาค

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม
ThinkSystem SR630 V3 สอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะ ASHRAE ประเภท A2 ประสิทธิภาพของระบบอาจได้รับผลกระทบเมื่ออุณหภูมิการทำงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ ASHRAE A2
 • อุณหภูมิห้อง:
  • การทำงาน
   • ASHARE ประเภท A2: 10°C ถึง 35°C (50°F ถึง 95°F); อุณหภูมิโดยรอบลดลงสูงสุดลงทีละ 1°C ทุกๆ 300 ม. (984 ฟุต) เพิ่มระดับความสูงเกินกว่า 900 ม. (2,953 ฟุต)
  • เซิร์ฟเวอร์ปิด: 5°C ถึง 45°C (41°F ถึง 113°F)
  • การจัดส่ง/การจัดเก็บ: -40°C ถึง 60°C (-40°F ถึง 140°F)
 • ระดับความสูงสูงสุด: 3,050 ม. (10,000 ฟุต)
 • ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่กลั่นตัว):
  • การทำงาน
   • ASHRAE ประเภท A2: 8% ถึง 80%; จุดน้ำค้างสูงสุด: 21°C (70°F)
  • การจัดส่ง/เก็บรักษา: 8% ถึง 90%
 • การปนเปื้อนของอนุภาค
  ข้อควรสนใจ
  อนุภาคที่ลอยในอากาศและกลุ่มก๊าซที่มีความไวในการทำปฏิกิริยาเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกันกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น ความชื้นหรืออุณหภูมิ อาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้เซิร์ฟเวอร์เกิดความเสี่ยง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขีดจำกัดสำหรับอนุภาคและก๊าซ โปรดดู การปนเปื้อนของอนุภาค
หมายเหตุ

เซิร์ฟเวอร์ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมของศูนย์ข้อมูลมาตรฐานและแนะนำให้วางในศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม

เมื่ออุณหภูมิโดยรอบสูงกว่าอุณหภูมิสูงสุดที่รองรับ (ASHRAE A4 45°C) เซิร์ฟเวอร์จะปิดเครื่อง เซิร์ฟเวอร์จะไม่เปิดเครื่องอีกครั้งจนกว่าอุณหภูมิโดยรอบจะกลับไปอยู่ภายในช่วงอุณหภูมิที่รองรับ

รุ่นเซิร์ฟเวอร์บางรุ่นอาจไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ASHRAE Class H1, A2, A3 หรือ A4 ที่มีข้อจำกัดด้านความร้อนบางประการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ ประสิทธิภาพของระบบอาจได้รับผลกระทบเมื่ออุณหภูมิการทำงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่อนุญาต

ข้อจำกัดการรองรับของ ASHRAE มีดังนี้ (ระบายความร้อนด้วยอากาศหรือ โมดูลแบบ Liquid to Air (L2AM)):
 • อุณหภูมิโดยรอบต้องไม่เกิน 25°C หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้เมื่อทำการติดตั้ง:

  • 300 W ≤ TDP ≤ 350 W

  • L2AM

  • ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1, ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v2 หรือ ThinkSystem 128GB TruDDR5 5600MHz (4Rx4) 3DS RDIMM ที่มี L2AM

  • ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1 และตัวระบายความร้อนแบบมาตรฐานหรือแบบประสิทธิภาพสูง และแบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด หรือไม่มีแบ็คเพลน

 • อุณหภูมิโดยรอบต้องไม่เกิน 30°C หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เมื่อทำการติดตั้ง:
  • 205 W < TDP ≤ 350 W

  • ไดรฟ์ NVMe ด้านหลัง แบบใดก็ได้ที่มีขนาด 2.5 นิ้ว

  • GPU A2/L4 ด้านหลัง

  • อะแดปเตอร์ ConnectX-6/ConnectX-7 ใดก็ได้ที่มีเครื่องส่งสัญญาณ AOC

  • ชิ้นส่วนที่มีเครื่องรับส่งสัญญาณ AOC และอัตราที่มากกว่า 25 GB

  • 205 W < TDP < 300 W ที่มี L2AM

  • ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1, ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v2 พร้อมตัวระบายความร้อนแบบมาตรฐานหรือแบบประสิทธิภาพสูง

 • อุณหภูมิโดยรอบต้องไม่เกิน 35°C หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เมื่อทำการติดตั้ง:
  • 165 W < TDP ≤ 205 W

  • ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v2, ThinkSystem 128GB TruDDR5 5600MHz (4Rx4) 3DS RDIMM หรือ ThinkSystem 96GB TruDDR5 5600MHz (2Rx4) 10x4 RDIMM

  • ไดรฟ์ NVMe ด้านหน้าหรือ NVMe AIC SSD ด้านหลัง แบบใดก็ได้

  • ไดรฟ์บูตขนาด 7 มม. แบบใดก็ได้

  • ไดรฟ์ M.2 NVMe แบบใดก็ได้

  • ไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว ด้านหลัง แบบใดก็ได้

  • ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T OCP 4 พอร์ต/Broadcom 57416 10GBASE-T OCP 2 พอร์ต

  • การ์ดอินเทอร์เฟซเครือข่าย PCIe (NIC) และโมดูล OCP ที่อัตราสูงกว่าหรือเท่ากับ 100 GB

  • ชิ้นส่วนที่มีเครื่องรับส่งสัญญาณ AOC ที่อัตรา 25 GB

  • TDP ≤ 205 W ที่มี L2AM

  • GPU A2/L4 ด้านหน้า

 • อุณหภูมิโดยรอบต้องไม่เกิน 45°C หาก TDP ของโปรเซสเซอร์เท่ากับหรือน้อยกว่า 185 W

ข้อจำกัดการรองรับของ ASHRAE มีดังนี้ (ระบายความร้อนด้วย โมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรง (DWCM)):
 • อุณหภูมิโดยรอบต้องไม่เกิน 25°C หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้เมื่อทำการติดตั้ง:

  • TDP ≤ 350

  • DWCM

  • ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1 แต่ยกเว้นแบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด หรือไม่มีแบ็คเพลน

 • อุณหภูมิโดยรอบต้องไม่เกิน 30°C หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้เมื่อทำการติดตั้ง:

  • TDP ≤ 350

  • DWCM

  • พัดลมมาตรฐาน

  • อะแดปเตอร์ ConnectX-6/ConnectX-7 ใดก็ได้ที่มีเครื่องส่งสัญญาณ AOC

 • อุณหภูมิโดยรอบต้องไม่เกิน 35°C หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้เมื่อทำการติดตั้ง:

  • TDP ≤ 350

  • DWCM

  • GPU A2/L4 และพัดลมประสิทธิภาพสูง

  • อะแดปเตอร์ ConnectX-6/ConnectX-7 ใดก็ได้ที่มีเครื่องส่งสัญญาณ AOC

  • ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1 หรือ ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v2 ที่มีพัดลมประสิทธิภาพสูง

  • ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v2 หรือ ThinkSystem 128GB TruDDR5 5600MHz (4Rx4) 3DS RDIMM ที่มี DWCM

  • ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1 และแบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด หรือไม่มีแบ็คเพลน

หมายเหตุ
สำหรับข้อมูลการระบายความร้อนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RDIMM ขนาด 128/256 GB โปรดดู กฎการระบายความร้อนสำหรับ RDIMM ขนาด 128/256 GB

ข้อกำหนดเกี่ยวกับน้ำ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับน้ำ
ThinkSystem SR630 V3 รองรับในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้:
 • ความดันสูงสุด: 3 บาร์

 • อุณหภูมิน้ำเข้าและอัตราการไหล:
  อุณหภูมิน้ำเข้าอัตราการไหลของน้ำ
  50°C (122°F)1.5 ลิตรต่อนาทีต่อเซิร์ฟเวอร์
  45°C (113°F)1 ลิตรต่อนาทีต่อเซิร์ฟเวอร์
  40°C (104°F) หรือต่ำกว่า0.5 ลิตรต่อนาทีต่อเซิร์ฟเวอร์
หมายเหตุ
น้ำที่ต้องใช้เพื่อเติมลูปการทำความเย็นด้านข้างของระบบในตอนแรกจะต้องสะอาดพอสมควร น้ำปราศจากแบคทีเรีย (<100 CFU/มล.) เช่น น้ำปราศจากแร่ธาตุ น้ำรีเวิร์สออสโมซิส น้ำปราศจากไอออน หรือน้ำกลั่น น้ำจะต้องกรองด้วยตัวกรองอินไลน์ขนาด 50 ไมครอน (ประมาณ 288 เมช) น้ำต้องได้รับการบำบัดด้วยมาตรการป้องกันทางชีวภาพและป้องกันการกัดกร่อน