Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์ TPM

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ TPM

ก่อนการติดตั้งอะแดปเตอร์ TPM ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุอะแดปเตอร์ TPM ใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำอะแดปเตอร์ TPM ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ TPM ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

 1. ค้นหาขั้วต่อ TPM บนแผงระบบ
 2. เสียบอะแดปเตอร์ TPM เข้ากับขั้วต่อ TPM บนแผงระบบ
  หมายเหตุ
  • จับที่ขอบของอะแดปเตอร์ TPM อย่างระมัดระวัง

  • อะแดปเตอร์ TPM ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบเล็กน้อย

  รูปที่ 1. การติดตั้งอะแดปเตอร์ TPM
  TPM adapter installation

หลังการติดตั้งอะแดปเตอร์ TPM ให้ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์