Skip to main content

ติดตั้งแผง PIB

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแผง PIB

ก่อนการติดตั้งแผง PIB ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุแผง PIB ใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำแผง PIB ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งแผง PIB ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การติดตั้งแผง PIB
PIB board installation

  1. ค่อยๆ วางแผง PIB ลงในถาดแผงระบบ
  2. ขันสกรูห้าตัวเพื่อยึดแผง PIB ให้แน่น
หลังจากดำเนินการเสร็จ
  1. เชื่อมต่อสายทั้งหมดจากแผง PIB โปรดดู การเดินสายไฟ/ไซด์แบนด์

  2. ดันแหล่งจ่ายไฟลงในช่องใส่จนกว่าจะคลิกเข้าที่

  3. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube