Skip to main content

ถอดแผงพัดลม

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแผงพัดลม

ก่อนถอดแผงพัดลม:
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

  2. หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณมีแผ่นกั้นลม ให้ถอดแผ่นกั้นลมออกก่อน โปรดดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ

  3. ถอดพัดลมระบบ โปรดดู ถอดพัดลมระบบ

  4. ถอดสายไฟแผงพัดลม

  5. ถอดสายใดๆ ที่อาจขัดขวางการเข้าถึงแผงพัดลม ก่อนถอดสายออก ให้บันทึกตำแหน่งของสายที่เชื่อมต่อกับแผงระบบ

ในการถอดแผงพัดลม ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การถอดแผงพัดลม
Fan board removal

  1. ถอดสกรูห้าตัวออกจากแผงพัดลม
  2. ค่อยๆ ยกแผงพัดลมออกจากถาดแผงระบบ
หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube