Skip to main content

ถอดส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า

ก่อนถอดส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า:
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

  2. ถอดฝานิรภัยออกก่อน หากติดตั้งไว้ โปรดดู ถอดฝานิรภัย

  3. ถอดสายส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าออกจากส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า

ในการถอดส่วนประกอบ I/O ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

ตารางที่ 1. การถอดส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า
รูปที่ 1. รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว
Removal of the front I/O assembly for server models with four 3.5-inch drive bays

รูปที่ 2. รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว แปด/สิบตัว
Removal of the front I/O assembly for server models with ten 2.5-inch drive bays

  1. ถอดสกรูที่ยึดส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า
  2. เลื่อนส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าออกจากช่องใส่ส่วนประกอบ
หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube