Skip to main content

ถอดอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID ภายใน

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID ภายใน

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
 2. ถอดส่วนประกอบใดๆ ที่อาจกีดขวางการเข้าถึงอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID ภายใน
 3. ถอดสายทั้งหมดจากอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID ภายใน
 4. ยกสลักปลดล็อค เลื่อนอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID ภายในเล็กน้อยตามภาพ แล้วค่อยๆ ยกออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 1. การถอดอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID ภายใน
  Internal CFF HBA/RAID adapter removal
  1. ปลดมุดดันบนอะแดปเตอร์ CFF RAID ภายใน
  2. เลื่อนอะแดปเตอร์ไปทางขวา แล้วยกออกจากตัวเครื่อง

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube