Skip to main content

แบ็คเพลนด้านหน้า: 12 x SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว

หัวข้อนี้จะแสดงข้อมูลการเดินสายสำหรับแบ็คเพลนอุปกรณ์ขยายสัญญาณบีบอีด 12 x SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว

อะแดปเตอร์ 8i

การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 1. การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ RAID 930/9350-8i
Cable routing with a RAID RAID 930/9350-8i adapter
รูปที่ 2. การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ RAID 940-8i
Cable routing with a RAID 940-8i adapter
จากไปยังจากไปยัง

แบ็คเพลน 1: SAS 0

อะแดปเตอร์ RAID 8i บนตัวยก 1: C0

แบ็คเพลน 1: SAS 0, SAS 1

อะแดปเตอร์ RAID 8i บนตัวยก 1: C0