Skip to main content

แบ็คเพลน 8 x NVMe สามชุด

หัวข้อนี้จะแสดงข้อมูลการเดินสายสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีแบ็คเพลนไดรฟ์ 8 x NVMe ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว สามชุด

ในการเชื่อมต่อสายไฟของแบ็คเพลน 8 x NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว ให้ดูที่ แบ็คเพลน: รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบ็คเพลน 8 x NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ: