Skip to main content

การเลือกตัวควบคุม

ส่วนนี้แสดงข้อมูลการเลือกตัวควบคุมสำหรับการกําหนดค่าที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว

เซิร์ฟเวอร์รองรับทั้งอะแดปเตอร์ Gen 3 และ Gen 4 RAID/HBA:

  • อะแดปเตอร์ Gen 3 RAID/HBA: 430-8i, 4350-8i, 430-16i, 4350-16i, 530-8i, 5350-8i, 530-16i, 930-8i, 9350-8i, 930-16i, 9350-16i

  • อะแดปเตอร์ Gen 4 RAID/HBA: 440-8i, 440-16i, 540-8i, 540-16i, 940-8i, 940-16i, 940-32i

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวควบคุม โปรดดู ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการชุดตัวควบคุมที่สนับสนุนสำหรับการกำหนดค่าที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว

S/S: SATA/SAS, Any: AnyBay, OB: บนแผง, EXP: ตัวขยาย
ช่องใส่ด้านหน้าช่องใส่กลางช่องใส่ด้านหลังCPUตัวควบคุม
S/S

2.5 นิ้ว

NVMe

2.5 นิ้ว

Any

2.5 นิ้ว

S/S

2.5 นิ้ว

NVMe

2.5 นิ้ว

S/S

2.5 นิ้ว

S/S

3.5 นิ้ว

80000001 หรือ 2OB SATA
1 หรือ 21 x RAID/HBA 8i
1 หรือ 21 x RAID/HBA 16i
1 หรือ 2CFF RAID 8i
1 หรือ 2CFF RAID/HBA 16i
160000001 หรือ 2OB SATA + 1 x RAID 8i
1 หรือ 22 x RAID/HBA 8i
1 หรือ 21 x RAID/HBA 16i
1 หรือ 21 x RAID 32i
1 หรือ 2CFF RAID/HBA 16i
240000001 หรือ 23 x RAID 8i
1 หรือ 21 x RAID/HBA 32i
1 หรือ 21 x HBA 16i + 1 x RAID 530-8i
1 หรือ 22 x HBA 8i + 1 x RAID 530-8i
1 หรือ 21 x RAID/HBA 8i + CFF EXP
1 หรือ 2CFF RAID/HBA 16i + CFF EXP
2400004024 x RAID 8i
1 หรือ 21 x RAID 32i
1 หรือ 2CFF EXP + 1 x RAID/HBA 8i
2CFF EXP + CFF RAID/HBA 16i
240080002CFF EXP + CFF RAID/HBA 16i
240080402CFF EXP + 1 x RAID/HBA 8i
2CFF EXP + CFF RAID/HBA 16i
240080802CFF EXP + CFF RAID/HBA 16i
2CFF EXP + 1 x RAID/HBA 16i
08000002OB NVMe
1 หรือ 2OB NVMe + 1 x Retimer
016000002OB NVMe + 1 x Retimer
 24000002OB NVMe + 3 x Retimer
0240080024 x 1611-8P
88000002OB SATA + OB NVMe
21 x RAID/HBA 8i + OB NVMe
21 x RAID/HBA 16i + OB NVMe
21 x CFF RAID 8i + OB NVMe
2CFF RAID/HBA 16i + OB NVMe
1 หรือ 2OB SATA + OB NVMe + Retimer
1 หรือ 21 x RAID/HBA 8i + OB NVMe + Retimer
1 หรือ 21 x RAID/HBA 16i + OB NVMe + Retimer
168000002CFF RAID/HBA 16i + OB NVMe
21 x RAID/HBA 8i + CFF EXP + OB NVMe
1 หรือ 21 x RAID/HBA 8i + CFF EXP + Retimer
8160000021 x RAID/HBA 8i + OB NVMe + Retimer
21 x RAID/HBA 16i + OB NVMe + Retimer
00800002OB SATA + OB NVMe
21 x RAID/HBA 8i + OB NVMe
21 x RAID/HBA 16i + OB NVMe
2CFF RAID 8i + OB NVMe
2CFF RAID/HBA 16i + OB NVMe
1 หรือ 21 x RAID/HBA 8i + OB NVMe + Retimer
1 หรือ 21 x RAID/HBA 16i + OB NVMe + Retimer
1 หรือ 21 x RAID 940-8i Tri-mode
001600001 หรือ 22 x RAID 940-8i Tri-mode
1 หรือ 21 x CFF RAID 940-16i Tri-mode
002400001 หรือ 23 x RAID 940-8i Tri-mode
088000021 x RAID/HBA 8i + OB NVMe + Retimer
21 x RAID/HBA 16i + OB NVMe + Retimer
808000022 x RAID/HBA 8i + OB NVMe
21 x RAID/HBA 16i + OB NVMe
21 x RAID/HBA 32i + OB NVMe
2CFF RAID/HBA 16i + OB NVMe
1 หรือ 22 x RAID/HBA 8i + OB NVMe + Retimer
1 หรือ 21 x RAID/HBA 16i + OB NVMe + Retimer
1 หรือ 2OB SATA + 1 x RAID 940-8i Tri-mode
1 หรือ 21 x RAID/HBA 8i + 1 x RAID 940-8i Tri-mode
1 หรือ 21 x RAID/HBA 16i + 1 x RAID 940-8i Tri-mode
1 หรือ 2CFF RAID/HBA 16i + 1 x RAID 940-8i Tri-mode
801600001 หรือ 21x RAID/HBA 8i + 2 x RAID 940-8i Tri-mode
1 หรือ 21 x RAID/HBA 16i + 2 x RAID 940-8i Tri-mode
1 หรือ 21 x RAID/HBA 8i + 1 x RAID 940-16i Tri-mode
1 หรือ 21 x RAID/HBA 16i + 1 x RAID 940-16i Tri-mode
1608000023 x RAID/HBA 8i + OB NVMe
21 x RAID 32i + OB NVMe
2CFF EXP + 1 x RAID/HBA 8i + OB NVMe
2CFF RAID/HBA 16i + CFF EXP + OB NVMe
1 หรือ 21 x RAID 32i + OB NVMe + Retimer
1 หรือ 2CFF EXP + 1 x RAID/HBA 8i + OB NVMe + Retimer
1608004024 x RAID/HBA 8i + OB NVMe
21 x RAID 32i + OB NVMe
2CFF EXP + 1 x RAID/HBA 8i + OB NVMe
2CFF RAID/HBA 16i + CFF EXP + OB NVMe
1 หรือ 21 x RAID 32i + OB NVMe + Retimer
1 หรือ 2CFF EXP + 1 x RAID/HBA 8i + OB NVMe + Retimer