Skip to main content

อะแดปเตอร์ 32i RAID + รีไทเมอร์การ์ด

แบ็คเพลนด้านหน้า: SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 16 ช่อง + AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง

ข้อมูลต่อไปนี้แสดงการเชื่อมต่อสายสําหรับการกําหนดค่า SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 16 ช่อง +AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง พร้อมอะแดปเตอร์ 32i RAID หนึ่งตัว และรีไทเมอร์การ์ดหนึ่งตัว

จากไปยัง

แบ็คเพลน 1: SAS

อะแดปเตอร์ 32i RAID บนช่องเสียบ PCIe 2: C0

แบ็คเพลน 2: SAS

อะแดปเตอร์ 32i RAID บนช่องเสียบ PCIe 2: C1

แบ็คเพลน 3: SAS

อะแดปเตอร์ 32i RAID บนช่องเสียบ PCIe 2: C2

แบ็คเพลน 3: NVMe 0-1, 2-3

บนแผง: PCIe 1, PCIe 2

แบ็คเพลน 3: NVMe 4-5, 6-7

รีไทเมอร์การ์ดบนช่องเสียบ PCIe 1: C0, C1

การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 1. การเดินสาย SAS/SATA
SAS/SATA cable routing
รูปที่ 2. การเดินสาย NVMe
NVMe cable routing