Skip to main content

แบ็คเพลน 8 x AnyBay หนึ่งชุด และแบ็คเพลน 8 x NVMe หนึ่งชุด

หัวข้อนี้จะแสดงข้อมูลการเดินสายสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีแบ็คเพลนไดรฟ์ 8 x AnyBay ด้านหน้า หนึ่งชุด และแบ็คเพลนไดรฟ์ 8 x NVMe ด้านหน้า หนึ่งชุด

อะแดปเตอร์ 8i/16i RAID/HBA หนึ่งตัว + ขั้วต่อบนแผง + รีไทเมอร์การ์ดหนึ่งตัว

จากไปยัง

แบ็คเพลน 1: SAS

อะแดปเตอร์ 8i/16i* RAID/HBA บนช่องเสียบ PCIe 2:

  • Gen 3: C0C1

  • Gen 4: C0

แบ็คเพลน 1: NVMe 0-1, 2-3

บนแผง: PCIe 1, PCIe 2

แบ็คเพลน 1: NVMe 4-5, 6-7

รีไทเมอร์การ์ดบนช่องเสียบ PCIe 1: C0, C1

แบ็คเพลน 2: NVMe 0-1, 2-3

บนแผง: PCIe 3, PCIe 4

แบ็คเพลน 2: NVMe 4-5, 6-7

บนแผง: PCIe 5, PCIe 6

หมายเหตุ

*หากมีการใช้อะแดปเตอร์ 16i RAID สาย SAS 1 จะมีขั้วต่อจำลองเพิ่มมาหนึ่งอัน (ไม่แสดงในภาพประกอบด้านล่าง) เพื่อเชื่อมต่อกับขั้วต่อตัวอื่นๆ ของอะแดปเตอร์ 16i RAID

การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 1. การเดินสาย SAS/SATA
SAS/SATA cable routing
รูปที่ 2. การเดินสาย NVMe
NVMe cable routing