Skip to main content

อะแดปเตอร์ 8i/16i/32i RAID/HBA + ขั้วต่อบนแผง

ข้อมูลต่อไปนี้แสดงการเชื่อมต่อสายสําหรับการกําหนดค่า SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง + AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง พร้อมอะแดปเตอร์ 8i RAID/HBA สองตัว หรืออะแดปเตอร์ 16i/32i RAID/HBA หนึ่งตัว

จากไปยัง

แบ็คเพลน 1: SAS

อะแดปเตอร์ 8i RAID/HBA บนช่องเสียบ PCIe 2:

  • Gen 3: C0C1

  • Gen 4: C0

อะแดปเตอร์ 16i RAID/HBA บนช่องเสียบ PCIe 2:

  • Gen 3: C0C1

  • Gen 4: C0

อะแดปเตอร์ 32i RAID บนช่องเสียบ PCIe 2: C0

แบ็คเพลน 2: SAS

อะแดปเตอร์ 8i RAID/HBA บนช่องเสียบ PCIe 3:

  • Gen 3: C0C1

  • Gen 4: C0

  • Gen 3: C2C3

  • Gen 4: C1

อะแดปเตอร์ 32i RAID บนช่องเสียบ PCIe 2: C1

แบ็คเพลน 2: NVMe 0-1, 2-3

บนแผง: PCIe 1, PCIe 2

แบ็คเพลน 2: NVMe 4-5, 6-7

บนแผง: PCIe 3, PCIe 4

การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 1. การเดินสาย SAS/SATA
SAS/SATA cable routing
รูปที่ 2. การเดินสาย NVMe
NVMe cable routing