Skip to main content

ขั้วต่อบนแผง + รีไทเมอร์การ์ด

ข้อมูลต่อไปนี้แสดงการเชื่อมต่อสายสําหรับการกําหนดค่า SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง + NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง พร้อมรีไทเมอร์การ์ดหนึ่งตัว

จากไปยัง

แบ็คเพลน 1: SAS

บนแผง: SATA 0, SATA 1

แบ็คเพลน 2: NVMe 0-1, 2-3

บนแผง: PCIe 1, PCIe 2

แบ็คเพลน 2: NVMe 4-5, 6-7

รีไทเมอร์การ์ดบนช่องเสียบ PCIe 1: C0, C1

การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 1. การเดินสาย SAS/SATA
SAS/SATA cable routing
รูปที่ 2. การเดินสาย NVMe
NVMe cable routing