Skip to main content

ถอดอะแดปเตอร์ PCIe และส่วนประกอบตัวยก

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดอะแดปเตอร์ PCIe และส่วนประกอบตัวยก อะแดปเตอร์ PCIe อาจเป็นการ์ดอีเทอร์เน็ต, อะแดปเตอร์ Host Bus, อะแดปเตอร์ RAID, อะแดปเตอร์ PCIe SSD แบบ Add-In หรืออะแดปเตอร์ PCIe ที่รองรับอื่นๆ

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • ก่อนจะถอดหรือเปลี่ยนไดรฟ์ ตัวควบคุมไดรฟ์ (รวมถึงตัวควบคุมที่รวมอยู่บนแผงระบบ), แบ็คเพลนของไดรฟ์ หรือสายไดรฟ์ ให้สำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดที่เก็บอยู่บนไดรฟ์ก่อน

 • ก่อนที่จะถอดส่วนประกอบใดๆ ของอาร์เรย์ RAID (ไดรฟ์ การ์ด RAID ฯลฯ) ให้สำรองข้อมูลการกำหนดค่า RAID ทั้งหมด

ขั้นตอน

หมายเหตุ
ภาพประกอบแสดงการถอดส่วนประกอบตัวยก 1 ขั้นตอนจะเหมือนกันสำหรับการถอดส่วนประกอบตัวยกอื่นๆ

 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
 2. ถอดแผ่นกั้นอากาศ หากจำเป็น ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ
 3. หากมีอะแดปเตอร์ PCIe ติดตั้งบนการ์ดตัวยก ให้จดบันทึกการเดินสายไฟก่อน จากนั้น ถอดสายเคเบิลทั้งหมดจากอะแดปเตอร์ PCIe
  หมายเหตุ
  • หากคุณจำเป็นต้องถอดสายออกจากแผงระบบ ให้ปลดสลักหรือแถบปลดล็อคทั้งหมดบนขั้วต่อสายเคเบิลก่อน การไม่ปลดแถบก่อนถอดสายจะทำความเสียหายแก่ช่องเสียบสายบนแผงระบบ ช่องเสียบสายที่ชำรุดเสียหายอาจทำให้ต้องเปลี่ยนแผงระบบ

  • ขั้วต่อบนแผงระบบของคุณอาจดูแตกต่างจากขั้วต่อในภาพประกอบ แต่มีขั้นตอนการถอดเหมือนกัน

   1. กดแถบปลดเพื่อปลดขั้วต่อ

   2. ปลดขั้วต่อออกจากช่องเสียบสาย

  รูปที่ 1. ถอดสายออกจากแผงระบบ 4. ถอดส่วนประกอบตัวยก
  รูปที่ 2. การถอดส่วนประกอบตัวยก
  Riser assembly removal

  1. คลายสกรูที่ยึดส่วนประกอบตัวยกออก
  2. จับที่บริเวณขอบของส่วนประกอบตัวยก แล้วค่อยๆ ยกขึ้นตรงๆ เพื่อนำออกจากแชสซี
 5. ถอดอะแดปเตอร์ PCIe ออกจากส่วนประกอบตัวยก
  รูปที่ 3. การถอดอะแดปเตอร์ PCIe
  PCIe adapter removal

  1. กดคลิปยึดลง
  2. หมุนสลักตัวยึดอะแดปเตอร์ PCIe ไปที่ตำแหน่งเปิด
  3. จับที่ขอบของอะแดปเตอร์ PCIe และค่อยๆ ดึงออกจากช่องเสียบ PCIe

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. เลือกทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากคุณจะเปลี่ยนส่วนประกอบตัวยก ให้ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe ที่ถอดออกลงในส่วนประกอบตัวยกอันใหม่

  • หากคุณจะเปลี่ยนอะแดปเตอร์ PCIe ให้ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe ตัวใหม่ลงในส่วนประกอบตัวยก

  • หากคุณจะเปลี่ยนการ์ดตัวยก ให้ถอดการ์ดตัวยกออกจากตัวครอบตัวยก แล้วติดตั้งการ์ดตัวยกอันใหม่ลงในตัวครอบตัวยก

   รูปที่ 4. การถอดการ์ด ตัวยก
   Riser card removal

 2. หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบที่มีตำหนิ ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และใช้วัสดุในการห่อที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube