Skip to main content

การเปลี่ยนแผ่นกั้นลม

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดหรือติดตั้งแผ่นกั้นลม

แผ่นกั้นลมแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ ดู กฎการระบายความร้อน เพื่อเลือกแผ่นกั้นลมที่เหมาะสมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ หัวข้อนี้ใช้แผ่นกั้นลมมาตรฐานเป็นตัวอย่างในภาพประกอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผ่นกั้นลม GPU โปรดดูที่ การเปลี่ยน GPU
รูปที่ 1. แผ่นกั้นลมมาตรฐาน
รูปที่ 2. แผ่นกั้นลม GPU