Skip to main content

การเปลี่ยน GPU

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU

แผ่นกั้นอากาศอะแดปเตอร์ GPU ที่รองรับ
รูปที่ 1. แผ่นกั้นลมมาตรฐาน

GPU แบบกว้างปกติ ความยาวครึ่งเดียว

รูปที่ 2. แผ่นกั้นลม GPU
  • GPU ความสูงปกติ, ความยาวปกติ, ความกว้างปกติ

  • GPU ความสูงปกติ, ความยาวปกติ, ความกว้างสองเท่า

คุณอาจต้องติดตั้งตัวเติมแผงครอบแผ่นกั้นลม GPU หรือแผ่นกั้นลม GPU เสริมตัวใดตัวหนึ่งด้านล่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การใช้งานของคุณ:

แผงครอบแผ่นกั้นลม GPU/แผ่นกั้นลม GPU เสริมสถานการณ์
รูปที่ 3. แผงครอบแผ่นกั้นลม GPU

เมื่อใช้แผ่นกั้นลม GPU แต่ไม่ได้ติดตั้งการ์ดตัวยกที่มีอะแดปเตอร์ GPU ให้ติดตั้งแผงครอบนี้บนแผ่นกั้นลม GPU

รูปที่ 4. แผ่นกั้นลม GPU เสริม

หากจำเป็นต้องติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU FHFL ความกว้างปกติในช่องเสียบ 1, 4 หรือ 7 แต่ช่องเสียบที่อยู่ติดกัน (2, 5 หรือ 8) ถูกปล่อยว่าง หรือติดตั้งด้วยอะแดปเตอร์ความยาวครึ่งหนึ่ง ให้ติดตั้งแผ่นกั้นลมเสริมนี้บนแผ่นกั้นลมของ GPU ก่อน

หมายเหตุ
หากช่องเสียบที่อยู่ติดกัน (2, 5 หรือ 8) มีการติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตแบบความกว้างครึ่งแผ่นที่ใช้สายออพติคัลที่ทำงาน (AOC) พลังงานของสาย AOC จะต้องจํากัดอยู่ที่ 2.5 W หรือต่ำกว่า
รูปที่ 5. แผ่นกั้นลม GPU เสริม

หากใช้การ์ดตัวยก (E/x16/x16) และติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU FHFL ความกว้างเดี่ยวในช่อง 2 หรือ 5 ให้ติดตั้งแผ่นกั้นลมเสริมนี้บนแผ่นกั้นลม GPU หลังจากติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU