Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 2 ช่อง และตัวครอบไดรฟ์

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 2 ช่อง และตัวครอบไดรฟ์

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ

ขั้นตอน

 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุชิ้นส่วนตัวใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำชิ้นส่วนตัวใหม่ดังกล่าวออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. เชื่อมต่อสายกับไดรฟ์แบ็คเพลน โปรดดู การเดินสายภายใน
 3. ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ในตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง
  รูปที่ 1. การติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 2 ช่อง
  Installing the 2 x 3.5-inch rear drive backplane
  1. จัดแนวด้านล่างของแบ็คเพลนให้ตรงกับเดือยที่ด้านล่างของตัวครอบไดรฟ์
  2. นำแบ็คเพลนเข้าไปในตัวครอบไดรฟ์ เพื่อให้รูของแบ็คเพลนลอดผ่านหมุดบนตัวครอบไดรฟ์ แล้วกดแบ็คเพลนให้เข้าที่
 4. ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง
  รูปที่ 2. การติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 2 ช่อง

  1. จัดแนวตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังให้ตรงกับตัวเครื่อง แล้ววางตัวครอบไดรฟ์ลงในตัวเครื่อง เลื่อนตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังไปข้างหน้าจนกว่าจะคลิกเข้าที่
  2. บิดและปลดพลันเจอร์สีน้ำเงินออกเพื่อยึดตัวครอบไดรฟ์ให้เข้าที่
 5. เชื่อมต่อสายจากแบ็คเพลนไดรฟ์เข้ากับแผงระบบหรืออะแดปเตอร์ RAID/HBA ดู การเดินสายภายใน

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งไดรฟ์หรือแผงครอบไดรฟ์กลับเข้าตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap

 2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์