Skip to main content

FQXPMUP0104I : เริ่มต้นอัปเดต UEFI

เริ่มต้นอัปเดต UEFI

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ