Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว

หมายเหตุ
เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สองประเภท ได้แก่ แบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่องใส่ และแบ็คเพลน NVMe 8 ช่องใส่ ตำแหน่งการติดตั้งแบ็คเพลนจะแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและจำนวนของแบ็คเพลน
 • แบ็คเพลนหนึ่งชุด

  ติดตั้งแบ็คเพลนในช่องใส่ไดรฟ์ 0–7 เสมอ

 • แบ็คเพลนสองชุด

  • แบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่องใส่ สองตัว หรือแบ็คเพลน NVMe 8 ช่องใส่ สองตัว: ติดตั้งแบ็คเพลนสองตัวลงในช่องใส่ไดรฟ์ 0–7 และช่องใส่ไดรฟ์ 8–15

  • แบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่องใส่ หนึ่งตัว และแบ็คเพลน NVMe 8 ช่องใส่ หนึ่งตัว: ติดตั้งแบ็คเพลน NVMe ลงในช่องใส่ไดรฟ์ 0–7 และติดตั้งแบ็คเพลน SATA/SAS ลงในช่องใส่ไดรฟ์ 8–15

 • แบ็คเพลนสามชุด

  • แบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่องใส่ สามตัว หรือแบ็คเพลน NVMe 8 ช่องใส่ สามตัว: ติดตั้งแบ็คเพลนสามตัวลงในช่องใส่ไดรฟ์ 0–7, ช่องใส่ไดรฟ์ 8–15 และช่องใส่ไดรฟ์ 16–23

  • แบ็คเพลน NVMe 8 ช่อง หนึ่งตัว และแบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่อง สองตัว: ติดตั้งแบ็คเพลน NVMe 8 ช่องลงในช่องใส่ไดรฟ์ 0–7 และติดตั้งแบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่องลงในช่องใส่ไดรฟ์ 8–15 และช่องใส่ไดรฟ์ 16–23

ก่อนการติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุแบ็คเพลนใหม่ไปสัมผัสพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำแบ็คเพลนใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งชุดแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เชื่อมต่อสายกับชุดแบ็คเพลน โปรดดู แบ็คเพลน
 2. จัดแนวด้านล่างของแบ็คเพลนให้ตรงกับช่องที่ด้านล่างของตัวเครื่อง จากนั้น หมุนแบ็คเพลนไปยังตำแหน่งแนวตั้ง จัดแนวรูของแบ็คเพลนให้ตรงกับหมุดบนตัวเครื่อง และกดแบ็คเพลนให้เข้าที่ แถบปลดจะยึดแบ็คเพลนให้เข้าที่
  รูปที่ 1. การติดตั้งชุดแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
  2.5-inch-drive backplane installation

หลังจากดำเนินการเสร็จ
 1. ติดตั้งไดรฟ์และฝาครอบทั้งหมด (หากมี) ในช่องใส่ไดรฟ์อีกครั้ง ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap

 2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube