Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0

ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนนี้

ก่อนติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 ใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0
OCP 3.0 Ethernet adapter installation

  1. ดันอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 ตามภาพ เพื่อเสียบเข้าขั้วต่อบนแผงระบบ
  2. ขันตะปูควงให้แน่นเพื่อยึดการ์ด
  3. ติดป้าย OCP เข้ากับด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์
    รูปที่ 2. การติดป้าย OCP

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube