Skip to main content

ติดตั้งแผง PIB

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแผง PIB

ก่อนการติดตั้งแผง PIB ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุแผง PIB ใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำแผง PIB ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งแผง PIB ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การติดตั้งแผง PIB
PIB board installation

  1. ค่อยๆ วางแผง PIB ลงในถาดแผงระบบ
  2. ขันสกรูห้าตัวเพื่อยึดแผง PIB ให้แน่น
  3. เชื่อมต่อสายเข้ากับแผง PIB ดู การเชื่อมต่อระหว่างแผงระบบ, แผง PIB และแผงพัดลม
หลังจากดำเนินการเสร็จ
  1. ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์กลาง หากคุณถอดออก โปรดดู การเปลี่ยนตัวครอบไดรฟ์กลาง

  2. ติดตั้งแผ่นกั้นลม หากคุณถอดออก ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม

  3. ดันแหล่งจ่ายไฟลงในช่องใส่จนกว่าจะคลิกเข้าที่

  4. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube