Skip to main content

ถอดตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว

ก่อนถอดตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง:
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

  2. ถอดสายออกจากตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง

  3. ถอดไดรฟ์และแผงครอบที่ติดตั้งทั้งหมดออกจากช่องใส่ไดรฟ์ (หากมี) ดู ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap

ในการถอดตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การถอดตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว
Removing the rear 2.5-inch drive cage

  1. บิดและดึงพลันเจอร์สีน้ำเงินออก
  2. เลื่อนตัวครอบไดรฟ์ไปทางด้านหลังของตัวเครื่องเพื่อปลดตัวครอบออก
  3. หากจำเป็น ให้ถอดแบ็คเพลนออกจากตัวครอบไดรฟ์ โปรดดู การเปลี่ยนแบ็คเพลนกลาง/ด้านหลัง
หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube