Skip to main content

แบ็คเพลนด้านหน้า: 8 SAS/SATA + 4 NVMe

หัวข้อนี้แสดงข้อมูลการเดินสายสําหรับการกําหนดค่า (SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 8 ช่อง + NVMe ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง) ด้านหน้าโดยใช้แบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง